Flat Preloader Icon
Logo Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
Logo Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
Logo Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

Pokaż więcej wyników

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
">
">
Logo Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
Logo Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
Logo Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

Pokaż więcej wyników

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
">
">

Regulamin korzystania z portalu popularnonaukowego Muzeum Pamięci Sybiru

„Świat Sybiru”

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin korzystania z portalu popularnonaukowego Muzeum Pamięci Sybiru „Świat Sybiru”, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki i zasady świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem portalu popularnonaukowego Muzeum Pamięci Sybiru „Świat Sybiru”.

§ 2.

Wydawcą portalu popularnonaukowego Muzeum Pamięci Sybiru „Świat Sybiru”, zwanego dalej Portalem, jest:
Muzeum Pamięci Sybiru
ul. Węglowa 1
15-121 Białystok
NIP: 5423264915
tel.: (+48) 85 672 36 04 (czynny w dni robocze, w godz. 8:00-16:00)
e-mail: instytut@sybir.bialystok.pl, zwany dalej Wydawcą.

§ 3.

1. Wydawca świadczy drogą elektroniczną następujące usługi zwane dalej „Usługami”:

a) usługę zdalnego dostępu do materiałów prasowych publikowanych na Portalu,
b) usługę newslettera,
c) inne usługi zgodne z celami statutowymi Muzeum, jeśli w danej chwili są dostępne.

2. Pod pojęciem „materiały prasowe” należy rozumieć wszelkie materiały i informacje publikowane przez Wydawcę na Portalu.

§ 4.

Wydawca świadczy Usługi na podstawie Regulaminu.

§ 5.

1. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne, a Portal dostępny jest dla każdego użytkownika Internetu, dalej zwanego „Użytkownikiem”.
2. Warunkiem korzystania z Portalu i dostępnych w nim Usług jest przestrzeganie Regulaminu, przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów w zakresie posługiwania się siecią Internet. Postanowienia Regulaminu obowiązują Użytkowników od chwili akceptacji Regulaminu.
3. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z postanowieniami Regulaminu.

§ 6.

1. Do korzystania z Usług niezbędne są: urządzenie z przeglądarką internetową i dostęp do Internetu. Do korzystania z Usługi Newslettera potrzebne jest dodatkowo działające konto poczty elektronicznej.
2. Zapisując się do Usługi Newslettera Użytkownik zgadza się na przysyłanie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej wiadomości wygenerowanych przez Portal.

§ 7.

Korzystanie z Portalu i Usług w sposób mogący spowodować nieprawidłowe działanie Portalu, przerwę w jego działaniu bądź nieuprawniony dostęp do danych, jest zabronione.

II. Artykuły i inne materiały prasowe

§ 8.

Zasady publikacji materiałów prasowych na Portalu określa „Regulamin publikacji na portalu popularnonaukowym Muzeum Pamięci Sybiru „Świat Sybiru”: www.swiatsybiru.pl

§ 9.

Wydawca dokłada wszelkiej staranności, aby publikowane na Portalu informacje były prawdziwe i rzetelne.

§ 10.

Wydawca publikuje sprostowania zgodnie z przepisami Prawa prasowego.

III. Prawa autorskie i pokrewne

§ 11.

Posiadaczem autorskich praw majątkowych do Portalu i jego części składowych jest Wydawca.

§ 12.

Prawa do użytkowania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich treści dostępnych w Portalu podlegają przepisom Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. 2021r. poz. 1062).

§ 13.

Wydawca zezwala na nieodpłatne kopiowanie, przetwarzanie i drukowanie treści z Portalu wyłącznie w celach niekomercyjnych na własny niepubliczny użytek oraz pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.

§ 14.

1. Jeśli przy artykule, zdjęciu, grafice lub innym materiale prasowym opublikowanym na Portalu podano, że zostały udostępnione na wolnej licencji, wolno korzystać z nich w zakresie wskazanej tam licencji i z zachowaniem jej warunków.
2. Użytkownik ma prawo do cytowania informacji zawartych w Portalu na zasadach określonych w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz. U. 2021r. poz. 1062).

III. Komentarze

§ 15.

Przy materiałach prasowych wybranych przez Redakcję Użytkownicy mogą zamieszczać komentarze.

§ 16.

Zabronione jest publikowanie komentarzy powszechnie uznawanych za obraźliwe, niezgodnych z polskim prawem, zawierających wulgaryzmy, propagujących przemoc lub wzywających do jakiejkolwiek nienawiści.

§ 17.

Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy pojawiających się na Portalu opisanych w §15 Regulaminu oraz blokowania możliwości ich publikacji.

§ 18.

Użytkownicy publikujący na Portalu komentarze są odpowiedzialni za ich treść i ewentualne roszczenia prawne wynikające z publikacji.

IV. Newsletter

§ 19.

Użytkownicy, którzy zasubskrybowali Usługę Newslettera, otrzymują pocztą elektroniczną regularne wiadomości z listą najciekawszych, nowych materiałów opublikowanych na Portalu.

§ 20.

Usługę Newslettera subskrybuje się przy pomocy elektronicznego formularza, w którym Użytkownik podaje imię lub pseudonim oraz adres e-mail.

§ 21.

Usługę Newslettera subskrybuje się na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć subskrypcję, używając odpowiedniego linku w stopce wiadomości.

V. Ochrona prywatności

§ 22.

1. Dane osobowe zgromadzone przez oprogramowanie Portalu w związku ze świadczeniem Usług są wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia tychże Usług zgodnie z przepisami prawa i polityką prywatności.
2. Wydawca zapewnia wymaganą prawem ochronę danych osobowych.
3. Użytkownicy mają prawo wglądu w dotyczące ich dane oraz żądania zmiany i usunięcia tych danych.

§ 23.

Oprogramowanie Portalu może zapisywać na urządzeniu Użytkownika pliki cookies w celu pozyskiwania gromadzenia danych statystycznych o ruchu i aktywności na Portalu zgodnie z polityką prywatności.

VI. Ograniczona odpowiedzialność Wydawcy

§ 24.

Wydawca nie odpowiada za szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkowników z Usług niezgodnie z prawem lub niezgodnie z Regulaminem.

VII. Postanowienia końcowe

§ 25.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych i Kodeksu cywilnego.

§ 26.

Regulamin staje się wiążący z dniem opublikowania go w Internecie, z zastrzeżeniem przepisu §5 Regulaminu.

§ 27.

Wydawca zastrzega prawo zmian w Regulaminie. Zmiany te są ogłaszane na Portalu i stają się wiążące z dniem ich opublikowania.

Skip to content