Flat Preloader Icon
Logo Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
Logo Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
Logo Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

Pokaż więcej wyników

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
">
">
Logo Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
Logo Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
Logo Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku

Pokaż więcej wyników

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
">
">

Deklaracja dostępności serwisu Swiatsybiru.pl

Muzeum Pamięci Sybiru zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Świat Sybiru.

Data publikacji strony internetowej: 2022-12-21

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2024-03-26

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

  • Filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów.
  • Nie wszystkie treści nietekstowe posiadają swoją tekstową alternatywę.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2022-12-21.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-26.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynatorem do spraw dostępności w Muzeum Pamięci Sybiru jest Karolina Mosiej-Zambrano; adres poczty elektronicznej: k.mosiej@sybir.bialystok.pl; nr telefonu: 85 672 35 88.

Dane teleadresowe siedziby Muzeum Pamięci Sybiru: ul. Węglowa 1, 15-121, Białystok; adres poczty elektronicznej: sekretariat@sybir.bialystok.pl; nr telefonu: 85 672 36 01.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Składanie wniosków o zapewnienie dostępności

Każdy ma prawo do wystąpienia do Muzeum Pamięci Sybiru, dalej „Muzeum” z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej na zasadach określonych w przepisach prawa poprzez złożenie stosownego wniosku, który powinien zawierać:

  • imię i nazwisko wnioskodawcy
  • dane kontaktowe wnioskodawcy,
  • wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej albo aplikacji mobilnej lub elementu aplikacji mobilnej Muzeum, które mają być dostępne cyfrowo,
  • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
  • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wnioski mogą być składane w formie papierowej lub elektronicznej na adres odpowiednio:

Składanie skarg o braku zapewnienia dostępności

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej Muzeum wskazanych we wniosku wnioskodawcy, albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z wnioskiem, o którym mowa powyżej, osoba ta ma prawo do złożenia do Muzeum skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Skargi mogą być składane w formie elektronicznej lub papierowej na adres odpowiednio:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


 

Oświadczenia dodatkowe

Tłumacz języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie jest dostępny.

Dostępność architektoniczna

Muzeum Pamięci Sybiru, ul. Węglowa 1, 15-121 Białystok

Struktura funkcjonalna całego kompleksu Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku zbudowana została na głównym motywie jakim jest symboliczna droga. Dostęp do wnętrza budynku zapewniono bezpośrednio nawierzchnią pochylniami o spadku do 6% prowadzącą z poziomu placu do wejścia do budynku.

Dostępność wszystkich kondygnacji umożliwiają dźwigi osobowe z kabiną przystosowaną do przewozu wózków inwalidzkich.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na wszystkich kondygnacjach dostępnych dla zwiedzających.

Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca parkingowe dla gości niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń wystawowych można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Skip to content